נגישות בבחירות

ראשי / נגישות בבחירות
בס"ד

מימוש הזכות לבחור

אנו מזכירים לכל אחד מהמטופלים או מאושפזים שמסוגלים לצאת לבחור, להשתמש בזכותן הלגיטימית ולבקש את שרותן של "מטות הרכב" הפועלות מטעם המפלגות. זה חשוב מאד, בפרט אצל מטופלי דיאליזה שעושים דיאליזה בבוקר וקשה להם לצאת אח"כ, זה ייקל עליהם.

יתכן וגם הנכם זכאים לבחור בקלפי נגישה, שקרוב יותר למקום מגוריכם או למקום המצאותכם – ראו פרטים על בהמשך הידיעה.

מכאן קריאת תזכורת לאלו שעושים בשעות הצהרים, וביחוד אלו שעושים בשעות הערב – לזכור לממש את זכותן לבחור כבר בשעות שלפני כן.

וככל שיקדימו, תהינה השעות פחות עמוסות.

 

לתועלת הציבור להלן דבר החוק בצורה סדורה (מאתר כל זכות).

הצבעה של מוגבלים בניידות (נכים) לרשויות המקומיות

 

בכל רשות מקומית חייבת להיות לפחות קלפי אחת עם סידורי גישה והצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

מי שאינו מסוגל לבצע בעצמו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה, רשאי להביא עימו מלווה שיסייע לו

ראו חוק הרשויות המקומיות (בחירות) – סעיפים 31א, 61(ב), וחוזר המפקחת הארצית על הבחירות בנושא מוגבלי ניידות

 

 • סעיף 31א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות)קובע כי בכל רשות מקומית תהיה לפחות קלפי אחת שיש בה ואליה סידורי גישה והצבעה המותאמים לאנשים המוגבלים בניידותם.
 • על הרשות המקומית להציב ביום הבחירות, בסמוך לקלפי, תמרור זמני המבטיח שני מקומות חניה לנכים.
 • ביישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20, צריכות להיות לפחות שתי קלפיות המונגשות למוגבלים בניידות.
 • מוגבל בניידות שהקלפי שהוא רשום בה אינה מונגשת, רשאי להצביע בכל קלפי ביישובו שנקבעה כ"קלפי נגישה מיוחדת".
 • החוק קובע כי יש לפרסם את מיקומן של קלפיות לאנשים המוגבלים בניידות, פעם בשבוע בחודש שלפני הבחירות, בכלי תקשורת מקומיים, כתובים ואלקטרוניים.

מי זכאי?

 • מי שזכאי לבחור לרשות המקומית, ומפאת מצבו הגופני סובל מבעיית ניידות כלשהי (קבועה או זמנית), שאינה מאפשרת לו להצביע בקלפי שהוא רשום אליה (לא נדרש אישור להוכחת בעיית הניידות).

הצבעה בקלפי נגישה מיוחדת למי שרשום לקלפי שאינה נגישה

 • מוגבל בניידות הרשום לקלפי שאינה נגישה, יוכל לברר היכן באזור מגוריו נמצאת "קלפי נגישה מיוחדת". לרשימת הקלפיות המעודכנת, ראו באתר משרד הפנים.
 • ניתן גם לפנות בבירורים למודיעין שיופעל לקראת יום הבחירות בטלפון 1-800-222-290.
 • בהגעה לקלפי, יש להזדהות בפני ועדת הקלפי באמצעות תעודה נושאת תמונה ותקפה, שהיא אחת מאלה:
  • תעודת זהות
  • דרכון ישראלי
  • רישיון נהיגה
 • אין לדרוש מהבוחר כל מסמך או אישור שיעידו על בעיית הניידות שלו.
 • מכיוון שהבוחר אינו מופיע ברשימת הבוחרים הרגילה של אותה קלפי, הוא יופנה למזכיר נוסף שעבודתו תיוחד למצביעים מוגבלי ניידות, שיזהה את המצביעים שאינם רשומים בפנקס ויספק להם מעטפות חיצוניות לאריזת מעטפות ההצבעה שלהם (בקלפי שלא רשומים בה מעל ל- 550 בעלי זכות בחירה לא חייב להיות מזכיר נוסף, ובמקרים אלה הטיפול ייעשה על-ידי מזכיר הקלפי "הרגילה").
 • לאחר זיהויו של הבוחר, ימסור לו המזכיר שתי מעטפות בחירות רשמיות – צהובה עבור ראש הרשות המקומית ולבנה עבור רשימות המתמודדות בבחירות למועצת הרשות.
 • הבוחר יוזמן להיכנס לתא ההצבעה המצוי מאחורי פרגוד.
 • בתא ההצבעה יהיו מונחים פתקי ההצבעה של המועמדים לכהונת ראש הרשות המקומית והרשימות המתמודדות בבחירות.
 • יש להקפיד להכניס פתק צהוב עבור ראש הרשות המקומית לתוך המעטפה הצהובה ופתק לבן עבור המפלגה או הרשימה למועצת הרשות המקומית לתוך המעטפה הלבנה.
 • לאחר הכנסת פתקי ההצבעה למעטפות ההצבעה, יש לשים אותן במעטפה חיצונית נוספת שעל גביה יציין המזכיר את שם הבוחר, מספר תעודת הזהות שלו ומענו.
 • לאחר שהבוחר יכניס את מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית, הוא יוכל לשלשל אותה לקלפי.
 • בעת ספירת הקולות, תספור ועדת הקלפי את המעטפות החיצוניות מבלי לפתוח אותן, מעטפות אלה ייארזו ויועברו למנהל הבחירות יחד עם כל חומר ההצבעה.
 • המעטפות החיצוניות של המצביעים המוגבלים בניידות ייפתחו ויספרו יחד עם המעטפות החיצוניות של החיילים שהצביעו.

מלווה לבוחר המוגבל בניידות

 • על-פי סעיף 61(ב) לחוק, מי שאינו יכול לבצע בכוחות עצמו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה, רשאי להביא עימו מלווה שיסייע בהצבעה.
 • פרטיו של המלווה ירשמו בפרוטוקול על ידי ועדת הקלפי המקומית.
 • המלווה אינו יכול להיות אחד מאלה:
  • מנהל או עובד בית אבות או מוסד אחר שבו שוהה המצביע
  • חבר ועדת הקלפי
 • מלווה אינו רשאי ללוות ביום הבחירות יותר משני בוחרים.